Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I.Kto jest administratorem danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są Państwa dane osobowe jest Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska

II.Cele, odbiorcy oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

1.Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska form spotkań (konsultacji, terapii indywidualnej, terapii grupowej, innych form spotkań) kontaktów towarzyszących oraz poprzedzających tego rodzaju spotkania, jak również w celu poprawy działania serwisu mentalia.pl.
2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Magdalenę Markowską do przetwarzania danych osobowych w ramach swoich obowiązków służbowych (pracownicy oraz współpracownicy), oraz strony trzecie, którym Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska zleca wykonywania czynności, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych (w tym podmioty dostarczające lub administrujące systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi przez „Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska w ramach prowadzonej działalności.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych:
a) wynika z Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu wskazanym w ust. 1 powyżej;
b) jest to niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
c) stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów j Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska ako administratora Państwa danych osobowych.
4. Podstawa prawna przetwarzania: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:
1. Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i/lub nazwisko, wykonywana praca, data urodzenia.
2. Dane kontaktowe: adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub korespondencyjny.
3. W przypadku korzystania z serwisu mentalia.pl: adres IP Państwa urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Państwa.
4. Inne dane przekazane Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska. Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska przysługuje prawo usunięcia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym a które decyzją Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska nie będą dalej przetwarzane.

IV.Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II powyżej oraz przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia kontaktów z  Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska z zastrzeżeniem pkt. III ust 4, ewentualnie do czasu otrzymania przez „Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska od Państwa sprzeciwu względem dalszego ich przetwarzania.

V.Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą.

Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
1. prawo dostępu do danych osobowych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W tym celu należy skontaktować się z Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska pod numerem telefonu +48 694 611 308 lub mailem: magdalena.markowska@onet.eu, przestaniemy wówczas przetwarzać Państwa dane w dotychczasowych celach, chyba że wykażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska
4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych uzgodnionych działań;
6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Żółta Kukułka Magdalena Markowska Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

COOKIES

Od 22 marca 2013r. obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o zmianie ustawy Prawa Telekomunikacyjnego. Wsród zmian znajdziemy nowe przepisy dotyczące plików cookie na stronach internetowych.

Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w tele- komunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

  • 1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
    • a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
    • b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
  • 2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
  • 3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w tele- komunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalo- wanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do infor- macji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

  • 1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
  • 2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego (…).